Geodetické služby

Geometrický plán
 • geometrický plán na zameranie
  stavby ku kolaudácií

 • geometrický plán na zameranie
  rozostavanej stavby pre účel čerpania úveru

 • geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností

 • geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností

 • geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností

 • geometrický plán na určenie
  vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

 • geometrický plán na obnovenie
  hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

 • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

 • geometrický plán na vyznačenie
  duplicitného vlastníctva

 • geometrický plán na vyňatie
  nehnuteľností z pôdneho alebo lesného fondu

Polohopisno výškopisný plán

Realizujeme vyhotovenie predrealizačného zamerania pre projekčné práce. V elaboráte sú obsiahnuté polohopisné a výškopisné pomery v danej lokalite,
ktoré slúžia projektantovi na správne osadenie stavby, pre realizáciu inžinierskych sietí a prístupových komunikácií. Do zamerania zapracujeme aj priľahlé okolie, napr. polohu okolitých stavieb a ich výšku pre správne svetelné podmienky
pre plánovanú stavbu. Súčasťou tohto zamerania sú existujúce podzemné a nadzemné vedenia (v zmysle smerníc jednotlivých správcov) a priebeh
katastrálnych hraníc parciel z danej lokality.
Vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb


Vytyčujeme priebeh hraníc Vami určených pozemkov a osádzame stavby v teréne.

Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí


Realizujeme vytýčenie od jednotlivých správcov týchto sietí a následné zameranie ich priebehu v teréne.

Zameranie fasád budov

Zameranie vyhotovujeme pre potreby svetlotechnického posudku. Kde zameriavame fasády existujúcich budov v lokalite plánovanej výstavby. Poprípade pri rekonštrukciách a realizácií zateplenia budov.


Zameranie objektov v 3D zobrazeníIndentifikácie parciel

Spracujeme Vám informácie o vlastníctve parciel,
na ktoré nie je založený list vlastníctva.

matej.ceil.Com © 2011